PROGRAMY

Szkoła rodziców i wychowawców

 

Program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

 

Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

 

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

UNPLUGGED

 

Program przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów

 

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP).

 

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat.  Program jest realizowany w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz spotkań dla rodziców uczniów  uczestniczących w programie.

Inni ale tacy sami- niepełnosprawność

 

Prowadzimy szkolenia jak i również projekty skierowane do instytucji oraz firm, gdzie dostarczamy wiedzę na temat rodzajów oraz stopni niepełnosprawności, aktów prawnych dotyczących niepełnosprawności w Polsce, prawidłowych postaw i zachowań w trakcie obsługi klientów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz uwrażliwiamy uczestników naszych szkoleń na tematy niepełnosprawności co pozwoli na zwiększenie jakości i standardu usług.

DEBATA

 

Program krótkiej interwencji profilaktycznej

 

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

 

Ponadto program nawiązuje do teorii reaktancji (teorii oporu psychologicznego), by uwzględnić w programie znaczenie prawa do podejmowania samodzielnych  decyzji o abstynencji.

Domy Pomocy Społecznej

 

Prowadzimy projekty szkoleniowe dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Są to warsztaty i szkolenia dotyczące szeroko pojętej problematyki która jest związana z tymi instytucjami.

Loguj się z głową

 

Jest to program profilaktyki przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Młodzi ludzie, którzy korzystają z I Program obejmuje cztery godziny zajęć dla poszczególnych grup wiekowych. Wszystkie moduły zawierają karty pracy i dodatkowe scenariusze zajęć dla rodziców. Każdy moduł przeznaczony dla klas I-III, IV-VI, VII-VIII szkół podstawowych i klas szkół ponadpodstawowych składa się z czterech zajęć poświęconych rozwijaniu umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami, w tym e-hazardem w przypadku starszych nastolatków.

 

Przemoc domowa

 

Prowadzimy szkolenia dla jednostek pomocowych dotyczących przemocy domowej. Zespół Interdyscyplinarny to zespół specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Wyznaczone w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie osoby spotykają się w celu nakreślenia sposobu, w jaki chcą działać i wykorzystywać swoje kompetencje, możliwości i zasoby w przeciwdziałaniu przemocy domowej.